Interesantno sa neta - Aikido Klub "HARMONY"
A- A A+

Login Form
Interesantno sa neta                                   AIKIDO – MASTERS

You will find below the list of Uchi-Deshi and students of O' Sensei of 1921 until its death in April,
1969. We consider generally that there were 4 generations of Ushi-Deshi - 2 before the Second World
War and 2 later. Dates indicate the dates of birth and death and enter bracket the date of the beginning
of learning or the period of Uchi-Deshi with O' Sensei.

                             O'Sensei UESHIBA Morihei

12/14/1883 ( Tanabe - Japan ) - 04/26/1969
2nd Aiki Doshu UESHIBA Kisshomaru
06/27/1921 ( Ayabe - Japan ) - 01/04/1999 05:30 pm ( Tokyo - Japan )
3rd Aiki Doshu UESHIBA Moriteru
04/02/1951 ( Tokyo - Japan ) - ...

                                            1st GENERATION ( 1921 - 1935 )
INOUE Noriaki 1902 ( Tanabe - Japan ) - ( 1921 - ... ) - 1994 ( Tokyo - Japan ) Uchi Deshi
=> Shinei Taido

TAKESHITA Isamu 1869 - ( 1925 - ... ) – 1949
TOMIKI Kenji 1900 ( Kakunodate - Japan ) - ( 1925 - ... ) – 1979 Uchi Deshi
=> Aïkido Kyogi

KAMADA Hisao 1911 ( Suhara - Japan ) - ( 1929 - 1935 ) - 1986 ( Ueda - Japan ) Uchi Deshi
IWATA Ikkusai 1909 ( Aichi - Japan ) - ( 1930 - ... ) - … Uchi Deshi
MOCHIZUKI Minoru 11/04/1907 ( Shizuoka - Japan ) - ( 1930 ) - 30/05/2003 ( Aix-en-Provence - France ) Uchi Deshi
=> Yoseikan Budo

YONEKAWA Shigemi 1910 ( Oarai - Japan ) - ( 1932 - ... ) - …
SHIODA Gozo 1915 ( Tokyo - Japan ) - ( 05/1932 - 1941 ) - 1994 ( Tokyo - Japan ) Uchi Deshi
=> Yoshinkan Aïkido

SHIRATA Rinjiro 1912 ( Oyamura - Japan ) - ( 1932 - ... ) - 29/05/1993 Uchi Deshi
MURASHIGE Aritoshi ........ - ( 1931 - ... ) - …
SUGINO Yoshio 1904 - ( 1932 - ... ) - … Student
NAKAKURA Kiyoshi 1910 ( Kagoshima - Japan ) - ( 1932 - 1937 ) - … Uchi Deshi
HISA Takuma 1895 - ( 1933 - ... ) – 1979
KUNIGOSHI Takako 1911 ( Takamatsu - Japan ) - ( 1933 - ... ) - … Student
AKAZAWA Zenzaburo 1919 ( Iwama - Japan ) - ( 04/1933 - 1937 ) - …

                         2nd GENERATION ( 1936 - 1945 )
TANAKA Bansen 1912 - ( 1936 - ... ) – 1988
HIRAI Minoru 03/1903 - ( 1939 - ... ) - …
TENRYU ( WAKUTA Saburo ) 1903 ( Hamamatsu - Japan ) - ( 04 - 06/1939 ) - ...... Student
TOHEI Koichi 01/1920 - ( 1939 - ... ) - … Uchi Deshi
OSAWA Kisaburo 1911 - ( 1940 - ... ) - 26/05/1991 Uchi Deshi
ABE Tadashi 1926 - ( 1942 - ... ) - 23/11/1984
SUNADOMARI Kanshu 1923 - ( 1942 - ... ) - … Student
ARZ - ACADEMY OF RITSU ZEN
http://www.arz.asso.fr - 140 / 2 - 04/01/2009

                         3rd GENERATION ( 1946 - 1955 )
SAITO Morihiro 31/03/1928 - ( 07/1946 - 04/1969 ) - 13/05/2002 02:00 ( Iwama - Japan ) Uchi Deshi
=> Iwama Ryu

ARIKAWA Sadateru 1930 - ( 1947 - ... ) - …
YAMAGUCHI Seigo 17/04/1924 - ( 1947 - ... ) - 23/01/1996 Uchi Deshi
TADA Hiroshi 1929 - ( 1948 - ... ) - …
TSUDA Itsuo 1914 - ( 1950 - ... ) – 1980 Student
HIKITSUCHI Michio 1923 - ( 1951 - ... ) - 02/02/2004 Student
=> Kumano Juku Dojo

NISHIO Shoji 1927 - ( 1951 - ... ) - …
NORO Masamichi 1935 - ( 1951 - ... ) - … Student
=> Ki no Michi

ABE Seiseki 1915 - ( 1952 - ... ) - … Uchi Deshi
TAMURA Nobuyoshi 02/03/1933 - ( 1953 - 1964 ) - … Uchi Deshi
KUROIWA Yoshio 1932 - ( 1954 - ... ) - … Uchi Deshi
KATO Hiroshi 1935 ( Tokyo - Japan ) - ( 1954 ) - … Student
KOBAYASHI Hirokazu 14/02/1929 - ( 1955 - ... ) - 28/08/1998
KOBAYASHI Yasuo 20/09/1936 ( Tokyo - Japan ) - ( 1955 - ... ) - … Uchi Deshi
SAOTOME Mitsugi 1937 - ( 1955 - 04/1969 ) - … Uchi Deshi
NOCQUET André 30/07/1914 ( France ) - ( 1955 - 1957 ) - 12/03/1999 ( France ) Uchi Deshi
=> GHAAN

                        4th GENERATION ( 1956 - 1969 )
TOHEI Akira 1930 - ( 1956 - ... ) - 02/07/1999 Uchi Deshi
YAMADA Yoshimitsu 17/02/1938 - ( 1956 - 1966 ) - … Uchi Deshi
ASAI Katsuaki 10/02/1942 - ( 1958 - ... ) - …
CHIBA Kazuo 05/02/1940 - ( 1958 - ... ) - … Uchi Deshi
IMAIZUMI Shizuo 1938 - ( 1959 - ... ) - …
KANAI Mitsunari … - ( 1959 - ... ) - 28/03/2004 ( Toronto - Canada ) Uchi Deshi
KURITA Yukata … - ( 1959 - ... ) - …
MARUYAMA Shuji … - ( 1959 - ... ) - … Uchi Deshi
SUGANO Seiichi 17/12/1939 - ( 1959 - ... ) - … Uchi Deshi
DOBSON Terry … - ( 1960 - ... ) - … Uchi Deshi
ICHIHASHI Norihiko … - ( 1960 - ... ) – 2001
TOMITA Takeji 03/02/1942 ( Hamamatsu - Japan) - ( 1960 - 1967 ) - … Uchi Deshi
SHIMIZU Kenji 1940 ( Fukuoka - Japan ) - ( 1963 - ... ) - …
ENDO Seishiro 1943 ( Tokyo - Japan ) - ( 1964 - ... ) - …
TOYODA Fumio 08/11/1947 - ( 1965 ) - … Student
SUGANUMA Morito … - ( 1967 - ... ) - … Uchi Deshi

                                                OTHERS
ANNO Motomichi 1931 - ( … ) - … Student / Kumano Juku Dojo
BILL Witt … - ( … ) - … Student
HOMMA Gaku … - ( … ) - … Uchi Deshi
ISHIMOTO Tomio … - ( … ) - … Student / Kumano Juku Dojo
KONO Henry … - ( … ) - … Student
MARUYAMA Koretoshi 05/10/1936 ( Tokyo - Japan ) - ( ... - ... ) - … Uchi Deshi
NADEAU Robert … - ( … ) - … Student
ARZ - ACADEMY OF RITSU ZEN
http://www.arz.asso.fr - 140 / 3 - 04/01/2009
SHIZUO Imaizumi … - ( … ) - … Student
TANAKA Bansen … - ( … ) - … Student
© ARZ - Academy of Ritsu Zen - Montreuil – France - 2000-2009 - All rights reserved