Aikido tehnike - Aikido Klub "HARMONY"
A- A A+

Login Form
Aikido tehnike                       Aikido tehnike

Tehnike Aikidoa se na više načina mogu sistematizovati:

 • prema strukturi
 • prema položaju iz kojeg se izvode
 • prema načinu izvođenja.

Prema strukturi tehnike se dele na dve velike grupe. To su:

 1. tehnike zahvata (poluge) – katame vaza (katame waza)
 2. tehnike bacanja – nage vaza (nage waza).

Tehnike zahvata ( katame waza) su tehnike kontrole ukea. Tori preko poluge na određenom zglobu kontroliše ili onemogućava određeno kretanje ukea. Zahvati se najčešće rade na zglobovima šake, lakta, ramena, vrata. Oni predstavljaju osnovne tehnike, pa su tako dobili i ime:

 • ikjo (ikkyo) – prvo učenje
 • nikjo (nikyo) – drugo učenje
 • sankjo (sankyo) – treće učenje
 • jonkjo (yonkyo)– četvrto učenje
 • gokjo (gokyo) – peto učenje

Pored ovih osnovnih pet, u tehnike katame vaze spadaju još hiđikimeosae (hijikime osae) i udegarami (ude garami).
Tehnike bacanja (nage waza) su po svom karakteru dinamičnije, i one koriste nestabilnost ukea ili određenu polugu za krajnji ishod. Njihova raznovrsnost je velika pa ću zato nabrojati samo neke:

 • šihonage (shiho nage) - sumiotoši (sumi otoshi)
 • iriminage (irimi nage) - aikiotoši (aiki otoshi)
 • kotegaeši (kote gaeshi) - aikinage (aiki nage)
 • tenčinage (tehchi nage) - košinage (koshi nage)
 • džudžigarami (jiuji garami) - kaitennage (kaiten nage)
 • udekimenage (ude kime nage)

kao i velika grupa tehnika sa zajedničkim nazivom – kokjunage (kokyu nage).
Podela prema položaju iz kojeg se izvode tehnike, se odnosi kako na položaj torija tako i na položaj ukea. S tim u vezi tehnike se mogu vršiti u:

 • tačivaza ('tachi waza', na nogama)
 • suvarivaza ('suwari waza', na kolenima)
 • hanmihantačivaza ('nahmi hantachi taza', tori je na kolenima, a uke na nogama).

Suvarivaza je još jedan element koji razlikuje Aikido od drugih borilačkih veština. Zbog specifičnosti položaja, pokretljivost je dosta smanjena, te je neophodno da kretanje kukova buda efikasno, a da se pritom zadrži stabilnost. Ovo je još više izraženo kada se tehnike izvode u hanmihantačivazi gde uke ima daleko veću slobodu kretanja.
Još jedna od sistematizacija se odnosi na način izvođenja tehnika, a ono može biti statično i dinamično. Statično izvođenje (tanren) služi da se najbitniji momenti tehnike (ulasci, prehvati, poluge, itd.) posebno obrade, da se uoči pravac dejstava ukeove sile, i kako da se ona zaobiđe. Dinamično izvođenje (kinonagare – 'Ki no nagare', tok kija), se odnosi na rad tehnika realnom brzinom, gde se energija ukea ne zaustavlja.
Ovim sistematizacijama nisu obuhvaćene varijante izvođenja tehnika kontri – gaešivaza (gaeshi waza), gde uke uočavajući greške torija, preuzima njegovu ulogu, primenjujući neku od tehnika, kao ni tehnike odbrane protiv dva napadača – futaridori (futari dori).
Sisitematizacija tehnika odbrane zahteva i sistematizaciju napada na koje se one uvežbavaju. Tu spadaju:
1. Hvatovi:

 • katatetori aihanmi ('katatetori aihanmi', hvat istoimenom rukom, npr. uke desnom rukom hvata desnu ruku torija)
 • katatetori gjakuhanmi ('katate tori gyakuhanmi', hvat raznoimenom rukom)
 • riotetori ('ryote tori', hvat obe ruke sa obe ruke)-dve za dve
 • katatori ('kata tori', hvat za rame jednom rukom)
 • riokatatori ('ryokata tori' hvat za oba ramena sa dve ruke)
 • katateriotetori – riotemoči ('katateriote tori, ryote mochi', hvat dvema rukama za jednu ruku)-dve za jednu
 • munetori ('mune tori', hvat za revere)
 • uširoriotetori ('ushiro ryote tori', hvat za obe ruke odpozadi)
 • uširoriokatatori ('ushiro kata tori', hvat za oba ramena odpozadi)
 • uširoriohiđitori ('ushiro rio hiji tori', hvat za oba lakta odpozadi)
 • uširoeritori ('ushiro eri tori', hvat za okovratnik odpozadi)
 • uširokatatetori kubišime ('ushiro katate tori kubi shime', hvat davljenja odpozadi)-hvat za jednu ruku a drugom davljenje
 • hiji kime osae – fiksacija sa polugom na laktu

2. Udarci (atemi):

 • šomen uči ('shomen uchi' udarac odozgo)
 • jokomen uči ('yokomen uchi' udarac sa strane)
 • čudan cuki ('chudan tsuki' udarac u stomak)
 • đodan cuki ('jodan tsuki' udarac u glavu)
 • gedan cuki (gedan tsuki udarac u predeo ispod stomaka)

3. Kombinovani napad:

 • katatori menuči ('katatetori menuchi', hvat za rame sa udarcem odozgo)
 • munetori menuči ('munetori menuchi', hvat za revere sa udarcem odozgo)

Ovde izložena sistematizacija, kako tehnika odbrane tako i napada, predstavljaju samo deo onih najčešće primenjivanih u toku treninga, jer kombinacije tehnika na različite napade, i različite varijante ulazaka, povećavaju njihov broj na više hiljada, koje se tek godinama rada mogu upoznati.

 

Milan Ilić instruktor 4. Dan Aikikai Hombu Dojo